شفاف سازی “ارفع” در خصوص تغییر با اهمیت پیش بینی سود

شفاف سازی “ارفع” در خصوص تغییر با اهمیت پیش بینی سود
با توجه به شرایط بازار صادرات شرکت و پیش بینی فروش داخلی تا پایان سال پیش بینی می شود حداقل 94 درصد مقادیر پیش بینی شده در آخرین پیش بینی منتشر شده محقق می شود.

شفاف سازی “ارفع” در خصوص تغییر با اهمیت پیش بینی سود

با توجه به شرایط بازار صادرات شرکت و پیش بینی فروش داخلی تا پایان سال پیش بینی می شود حداقل 94 درصد مقادیر پیش بینی شده در آخرین پیش بینی منتشر شده محقق می شود.
شفاف سازی “ارفع” در خصوص تغییر با اهمیت پیش بینی سود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author