وضعیت “های وب و وبیمه” و بازگشایی نمادهای متوقف بورسی

وضعیت “های وب و وبیمه” و بازگشایی نمادهای متوقف بورسی
وحید روشن قلب درباره آخرین وضعیت شرکت داده گستر عصر نوین معروف به “های وب” که از 21 آذر تاکنون با توقف نماد روبرو است ، اظهار داشت: فرایند بررسی به این شرکت و در ارتباط با خرید 100 درصد سهام پارس آنلاین در جریان بوده که باید به اتمام برسد. شاید به اطلاعات جدیدی هم نیاز باشد.

وضعیت “های وب و وبیمه” و بازگشایی نمادهای متوقف بورسی

وحید روشن قلب درباره آخرین وضعیت شرکت داده گستر عصر نوین معروف به “های وب” که از 21 آذر تاکنون با توقف نماد روبرو است ، اظهار داشت: فرایند بررسی به این شرکت و در ارتباط با خرید 100 درصد سهام پارس آنلاین در جریان بوده که باید به اتمام برسد. شاید به اطلاعات جدیدی هم نیاز باشد.
وضعیت “های وب و وبیمه” و بازگشایی نمادهای متوقف بورسی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author