پیش بینی سود سهام پیشنهادی هر سهم “شبریز” افزایشی بود

پیش بینی سود سهام پیشنهادی هر سهم “شبریز” افزایشی بود
شرکت پالایش نفت تبریز نخستین سود سهام پیشنهادی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ 68 ریال اعلام کرده است؛ در حالی که در سال مالی 95 مبلغ صفر ریال اعلام کرده بود.

پیش بینی سود سهام پیشنهادی هر سهم “شبریز” افزایشی بود

شرکت پالایش نفت تبریز نخستین سود سهام پیشنهادی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ 68 ریال اعلام کرده است؛ در حالی که در سال مالی 95 مبلغ صفر ریال اعلام کرده بود.
پیش بینی سود سهام پیشنهادی هر سهم “شبریز” افزایشی بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author