نگاهی بر عملکرد یکساله “پردیس”

نگاهی بر عملکرد یکساله “پردیس”
شرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره 12 ماهه سال مالی 96 مبلغ 230 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل شش درصد افزایش داشت.

نگاهی بر عملکرد یکساله “پردیس”

شرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره 12 ماهه سال مالی 96 مبلغ 230 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل شش درصد افزایش داشت.
نگاهی بر عملکرد یکساله “پردیس”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author