شفاف سازی با اهمیت “حسینا”

شفاف سازی با اهمیت “حسینا”
“حسینا” اعلام کرد: به دلیل افزایش عملیات شرکت در 9 ماهه سال 1396 نسبت به بودجه پیش بینی شده و همچنین برآورد عملکرد ماه های آتی بر مبنای اطلاعات عملکردی سازمان بنادر، رشد درآمد نسبت به پیش بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 برابر با 17درصد خواهد بود

شفاف سازی با اهمیت “حسینا”

“حسینا” اعلام کرد: به دلیل افزایش عملیات شرکت در 9 ماهه سال 1396 نسبت به بودجه پیش بینی شده و همچنین برآورد عملکرد ماه های آتی بر مبنای اطلاعات عملکردی سازمان بنادر، رشد درآمد نسبت به پیش بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 برابر با 17درصد خواهد بود
شفاف سازی با اهمیت “حسینا”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author