شفاف سازی “شلیا” درباره قیمت سهام

شفاف سازی “شلیا” درباره قیمت سهام
شرکت مواد ویژه لیا تاکید کرده است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

شفاف سازی “شلیا” درباره قیمت سهام

شرکت مواد ویژه لیا تاکید کرده است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
شفاف سازی “شلیا” درباره قیمت سهام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author