“ونیرو” سودی شناسایی نکرد

“ونیرو” سودی شناسایی نکرد
شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر از فروش سهام چند شرکت بورسی، سودی شناسایی نکرد.

“ونیرو” سودی شناسایی نکرد

شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر از فروش سهام چند شرکت بورسی، سودی شناسایی نکرد.
“ونیرو” سودی شناسایی نکرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author