“وبشهر” تنها فروشنده بود

“وبشهر” تنها فروشنده بود
شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر سال جاری، تنها فروشنده بود و سهام هیچ شرکت بورسی را نخرید.

“وبشهر” تنها فروشنده بود

شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر سال جاری، تنها فروشنده بود و سهام هیچ شرکت بورسی را نخرید.
“وبشهر” تنها فروشنده بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author