“شبندر” مهیای صعود قیمتی شده است؟

“شبندر” مهیای صعود قیمتی شده است؟
سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس از زمان عرضه همواره به عنوان یکی از پایه های اصلی بازار سرمایه مورد توجه فعالان بوده است. بررسی های تکنیکی نشان می دهند شبندر می تواند در هفته های آتی صعود قیمتی را تجربه نماید. در این یادداشت تحلیلی به تشریح مختصر پتانسیل های تکنیکی موجود پرداخته می شود.

“شبندر” مهیای صعود قیمتی شده است؟

سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس از زمان عرضه همواره به عنوان یکی از پایه های اصلی بازار سرمایه مورد توجه فعالان بوده است. بررسی های تکنیکی نشان می دهند شبندر می تواند در هفته های آتی صعود قیمتی را تجربه نماید. در این یادداشت تحلیلی به تشریح مختصر پتانسیل های تکنیکی موجود پرداخته می شود.
“شبندر” مهیای صعود قیمتی شده است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author