شفاف سازی یا مرثیه سرایی “مرقام”؟!

شفاف سازی یا مرثیه سرایی “مرقام”؟!
سازمان بورس در پی انتشار اطلاعات عملکردی همراه با تغییرات مهم و نظر به تغییرات قیمتی با اهمیت سهام “مرقام” تحت تأثیر انتشار شایعاتی در خصوص انعقاد احتمالی قرارداد فروش صندوق های فروشگاهی و احتمال تعدیل پیش بینی سود هر سهم از شرکت درخواست ارایه اطلاعات کرد.

شفاف سازی یا مرثیه سرایی “مرقام”؟!

سازمان بورس در پی انتشار اطلاعات عملکردی همراه با تغییرات مهم و نظر به تغییرات قیمتی با اهمیت سهام “مرقام” تحت تأثیر انتشار شایعاتی در خصوص انعقاد احتمالی قرارداد فروش صندوق های فروشگاهی و احتمال تعدیل پیش بینی سود هر سهم از شرکت درخواست ارایه اطلاعات کرد.
شفاف سازی یا مرثیه سرایی “مرقام”؟!

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author