عملکرد “دسینا” در بین دارویی ها

عملکرد “دسینا” در بین دارویی ها
دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن براساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند.

عملکرد “دسینا” در بین دارویی ها

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن براساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند.
عملکرد “دسینا” در بین دارویی ها

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author