آینده “سشرق” را اینجا بخوانید

آینده “سشرق” را اینجا بخوانید
قطعی گاز زمینه ای برای ایجاد مشكلات جدید در شركت سیمان شرق است. با وجود تمام تلاش هایی كه انجام داده ایم تا تخفیف بگیریم و فرصتی هم برای حل این مشكل بگیریم، اما هنوز همكاری نكرده اند. این موضوع باعث شده بسیاری از كارگران بیكار شوند چراكه 50 درصد از خط تولید متوقف شده است. عدم همكاری مسئولان و دولت برای حل مشكلات سیمان شرق باعث كاهش تولید سیمان و از بین رفتن جایگاه این شركت شده است. امیدواریم این مشكلات به زودی حل شوند.

آینده “سشرق” را اینجا بخوانید

قطعی گاز زمینه ای برای ایجاد مشكلات جدید در شركت سیمان شرق است. با وجود تمام تلاش هایی كه انجام داده ایم تا تخفیف بگیریم و فرصتی هم برای حل این مشكل بگیریم، اما هنوز همكاری نكرده اند. این موضوع باعث شده بسیاری از كارگران بیكار شوند چراكه 50 درصد از خط تولید متوقف شده است. عدم همكاری مسئولان و دولت برای حل مشكلات سیمان شرق باعث كاهش تولید سیمان و از بین رفتن جایگاه این شركت شده است. امیدواریم این مشكلات به زودی حل شوند.
آینده “سشرق” را اینجا بخوانید

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author