“دماوند” ساکن حافظ شد !

بازگشایی نماد خودرو پس از برگزاری مجمع پر هیاهوی این سهم موجب شکل گیری صف خرید 160 میلیونی برای این نماد شد،که در ادامه و با عرضه 90 میلیون سهمی حقوقی بسیاری از متقاضیان صف نشین موفق به خرید این سهم شدند و این درحالی بود که علی رغم این عرضه ها روند سفارش گذاری در این نماد همچنان ادامه داشت.

اخبر جهان

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author