“تحلیل های مدیریت مالی (ویرایش نهم)”

“تحلیل های مدیریت مالی (ویرایش نهم)”
موضوع‌هایی همچون رشد پایدار شرکت ها، رشد متعادل شرکت ها، برون سپاری، خرید رشد، چرایی عدم انتشار سهام جدید شرکت‌ها، تامین مالی شرکت های سهامی خاص، بررسی هزینه های انتشار اوراق بهادار، بررسی عرضه های اولیه، بررسی ارزش زنده یا مرده شرکت ها، گزینه کنترل یا حفظ سهام اقلیت در شرکت ها، سرمایه مخاطره آمیز از جمله موضوعات بدیع و جدیدی است که در کتاب های ترجمه و تالیف فارسی کمتر به چشم می خورد و بخشی از محتوای “تحلیل های مدیریت مالی” را دربرمی گیرد.

“تحلیل های مدیریت مالی (ویرایش نهم)”

موضوع‌هایی همچون رشد پایدار شرکت ها، رشد متعادل شرکت ها، برون سپاری، خرید رشد، چرایی عدم انتشار سهام جدید شرکت‌ها، تامین مالی شرکت های سهامی خاص، بررسی هزینه های انتشار اوراق بهادار، بررسی عرضه های اولیه، بررسی ارزش زنده یا مرده شرکت ها، گزینه کنترل یا حفظ سهام اقلیت در شرکت ها، سرمایه مخاطره آمیز از جمله موضوعات بدیع و جدیدی است که در کتاب های ترجمه و تالیف فارسی کمتر به چشم می خورد و بخشی از محتوای “تحلیل های مدیریت مالی” را دربرمی گیرد.
“تحلیل های مدیریت مالی (ویرایش نهم)”

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author