افزایش 19 درصدی عملکرد “جم” در مقایسه با دوره قبل

افزایش 19 درصدی عملکرد “جم” در مقایسه با دوره قبل
پتروشیمی جم در دوره 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 311 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 19 درصد افزایش داشت.

افزایش 19 درصدی عملکرد “جم” در مقایسه با دوره قبل

پتروشیمی جم در دوره 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 311 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 19 درصد افزایش داشت.
افزایش 19 درصدی عملکرد “جم” در مقایسه با دوره قبل

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author