اظهار نظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی “شبهرن”

اظهار نظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی “شبهرن”
شرکت نفت بهران اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی را نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره درباره افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به 3 هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

اظهار نظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی “شبهرن”

شرکت نفت بهران اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی را نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره درباره افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به 3 هزار میلیارد ریال منتشر کرد.
اظهار نظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی “شبهرن”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author