صورت های مالی 12 ماهه “ثشاهد”

صورت های مالی 12 ماهه “ثشاهد”
شرکت شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

صورت های مالی 12 ماهه “ثشاهد”

شرکت شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
صورت های مالی 12 ماهه “ثشاهد”

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author