“شبریز” گزارش تولید 10 ماهه اعلام کرد

“شبریز” گزارش تولید 10 ماهه اعلام کرد
شرکت پالایش نفت تبریز در ماه گذشته 561 هزار و 913 متر مکعب انواع محصول تولید کرد.

“شبریز” گزارش تولید 10 ماهه اعلام کرد

شرکت پالایش نفت تبریز در ماه گذشته 561 هزار و 913 متر مکعب انواع محصول تولید کرد.
“شبریز” گزارش تولید 10 ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author