شفاف سازی “بکام” درباره یک قرارداد مهم

شفاف سازی “بکام” درباره یک قرارداد مهم
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در نامه ای با موضوع انعقاد قرارداد مهم اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد.

شفاف سازی “بکام” درباره یک قرارداد مهم

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در نامه ای با موضوع انعقاد قرارداد مهم اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد.
شفاف سازی “بکام” درباره یک قرارداد مهم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author