فرهنگ سازی در بازار سرمایه با طرح “بارش باران”

فرهنگ سازی در بازار سرمایه با طرح “بارش باران”
معاون اقتصادی شهرداری مشهد و رئیس سازمان سرمایه گذاری مشارکت ها، از ایجاد ابزار تامین مالی نوینی در این شهر خبر داد که از طریق آن افراد با سرمایه های خرد وارد بازار سرمایه می شوند.

فرهنگ سازی در بازار سرمایه با طرح “بارش باران”

معاون اقتصادی شهرداری مشهد و رئیس سازمان سرمایه گذاری مشارکت ها، از ایجاد ابزار تامین مالی نوینی در این شهر خبر داد که از طریق آن افراد با سرمایه های خرد وارد بازار سرمایه می شوند.
فرهنگ سازی در بازار سرمایه با طرح “بارش باران”

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author