جبران عملکرد ضعیف “فولای” در ماه های آتی/ ادامه مذاکره با سرمایه گذار خارجی

جبران عملکرد ضعیف “فولای” در ماه های آتی/ ادامه مذاکره با سرمایه گذار خارجی
در حال حاضر دو طرح توسعه در دستور کار قرار دارد که مهمترین آن طرح تولید مفتول آلیاژی است که با توجه به اینکه راه اندازی اندازی آن در سال جاری انجام نخواهد شد، آثار مالی مهمی نیز در بر نخواهد داشت.

جبران عملکرد ضعیف “فولای” در ماه های آتی/ ادامه مذاکره با سرمایه گذار خارجی

در حال حاضر دو طرح توسعه در دستور کار قرار دارد که مهمترین آن طرح تولید مفتول آلیاژی است که با توجه به اینکه راه اندازی اندازی آن در سال جاری انجام نخواهد شد، آثار مالی مهمی نیز در بر نخواهد داشت.
جبران عملکرد ضعیف “فولای” در ماه های آتی/ ادامه مذاکره با سرمایه گذار خارجی

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author