مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان
description

مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان

مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیانشرکت کارخانه های …