صورت های مالی 9 ماهه “بترانس” منتشر شد

صورت های مالی 9 ماهه “بترانس” منتشر شد
شرکت ایران ترانسفو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 108 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 50 درصد کاهش داشت.

صورت های مالی 9 ماهه “بترانس” منتشر شد

شرکت ایران ترانسفو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 108 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 50 درصد کاهش داشت.
صورت های مالی 9 ماهه “بترانس” منتشر شد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb!0===a.adult)&&”0″===ds

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author