“شبندر” طی 9 ماه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد

“شبندر” طی 9 ماه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
شرکت پالایش نفت بندرعباس اطلاعات و صورت‌های مالی 9 ماهه(حسابرسی نشده) منتهی به 30 آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. برهمین اساس این شرکت مبلغ 895 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 119 درصد افزایش داشت.

“شبندر” طی 9 ماه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت پالایش نفت بندرعباس اطلاعات و صورت‌های مالی 9 ماهه(حسابرسی نشده) منتهی به 30 آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. برهمین اساس این شرکت مبلغ 895 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 119 درصد افزایش داشت.
“شبندر” طی 9 ماه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
(“false”===a.adult

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author