“تبرک” 9 ماهه 22 ریال سود ساخت

“تبرک” 9 ماهه 22 ریال سود ساخت
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 22 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29درصد افزایش داشت.

“تبرک” 9 ماهه 22 ریال سود ساخت

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 22 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29درصد افزایش داشت.
“تبرک” 9 ماهه 22 ریال سود ساخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author