نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “کخاک”

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “کخاک”
صنایع خاک چینی ایران در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 686 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد افزایش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “کخاک”

صنایع خاک چینی ایران در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 686 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد افزایش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “کخاک”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author