“دیران” به ازای هر سهم 172 ریال سود کنار گذاشت

“دیران” به ازای هر سهم 172 ریال سود کنار گذاشت
شرکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ 369 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

“دیران” به ازای هر سهم 172 ریال سود کنار گذاشت

شرکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ 369 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.
“دیران” به ازای هر سهم 172 ریال سود کنار گذاشت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author