“ولبهمن” گزارش 9 ماهه داد

“ولبهمن” گزارش 9 ماهه داد
شرکت بهمن لیزینگ در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 340 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشت.

“ولبهمن” گزارش 9 ماهه داد

شرکت بهمن لیزینگ در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 340 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشت.
“ولبهمن” گزارش 9 ماهه داد

label, , , , , , , , , , ,

About the author