“ونوین” گزارش 9 ماهه داد

“ونوین” گزارش 9 ماهه داد
بانک اقتصاد نوین در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 324 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشت.

“ونوین” گزارش 9 ماهه داد

بانک اقتصاد نوین در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 324 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشت.
“ونوین” گزارش 9 ماهه داد

label, , , , , , , , , , ,

About the author