“شپاس” سود 9 ماهه اعلام کرد

“شپاس” سود 9 ماهه اعلام کرد
شرکت نفت پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 205 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72درصد کاهش داشت.

“شپاس” سود 9 ماهه اعلام کرد

شرکت نفت پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 205 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72درصد کاهش داشت.
“شپاس” سود 9 ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author