نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “فجر”

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “فجر”
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 334 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107 درصد افزایش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “فجر”

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 334 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107 درصد افزایش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “فجر”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author