“غشهد” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

“غشهد” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد
شرکت شهد ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 18 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشت.

“غشهد” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

شرکت شهد ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 18 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشت.
“غشهد” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author