“زاگرس” 892 هزار تن کالا تولید کرد

“زاگرس” 892 هزار تن کالا تولید کرد
شرکت پتروشیمی زاگرس در یک ماه شهریور ماه امسال 892 هزار و 58 تن کالا تولید کرد. مبلغ فروش این شرکت در این یک ماه 3 میلیارد و 779 میلیون و 520 هزار ریال بوده است.

“زاگرس” 892 هزار تن کالا تولید کرد

شرکت پتروشیمی زاگرس در یک ماه شهریور ماه امسال 892 هزار و 58 تن کالا تولید کرد. مبلغ فروش این شرکت در این یک ماه 3 میلیارد و 779 میلیون و 520 هزار ریال بوده است.
“زاگرس” 892 هزار تن کالا تولید کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author