“توریل” 88 ریال سود شناسایی کرد

“توریل” 88 ریال سود شناسایی کرد
“توریل” در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 88 ریال معادل 50 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.

“توریل” 88 ریال سود شناسایی کرد

“توریل” در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 88 ریال معادل 50 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.
“توریل” 88 ریال سود شناسایی کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author