کسب 2060 میلیارد ریال سود انباشته “وصنعت” طی یکسال

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 792 میلیارد و 168 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 264 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

باشگاه خبری ورزشی

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author