“لابسا” به ازای هر سهم 61 ریال سود محقق کرد

“لابسا” به ازای هر سهم 61 ریال سود محقق کرد
شرکت آبسال پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 117 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

“لابسا” به ازای هر سهم 61 ریال سود محقق کرد

شرکت آبسال پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 117 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.
“لابسا” به ازای هر سهم 61 ریال سود محقق کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author