“بورس” در قیمت 6000 ریال ساکن بورس شد

“بورس” در قیمت 6000 ریال ساکن بورس شد
نماد معاملاتی “بورس” مربوط به شرکت بورس اوراق بهادار که بعد از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش فعالیت های مبتنی بر واسطه گری های مالی در فهرست تابلوی اصلی بازار اول بورس در حالی در 6000 ریال آماده انجام معامله و کشف قیمت شد که پیش از این در بازار پایه عادی فرابورس قرار داشت.

“بورس” در قیمت 6000 ریال ساکن بورس شد

نماد معاملاتی “بورس” مربوط به شرکت بورس اوراق بهادار که بعد از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش فعالیت های مبتنی بر واسطه گری های مالی در فهرست تابلوی اصلی بازار اول بورس در حالی در 6000 ریال آماده انجام معامله و کشف قیمت شد که پیش از این در بازار پایه عادی فرابورس قرار داشت.
“بورس” در قیمت 6000 ریال ساکن بورس شد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author