عملکرد 6 ماهه “قاسم”

عملکرد 6 ماهه “قاسم”
“قاسم” در 6 ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم 173 ریال زیان محقق کرده بود که در 6 ماهه امسال این رقم را یک درصد افزایش داده است. این شرکت در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 51 ریال سود پوشش داد.
از دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان شهریور

عملکرد 6 ماهه “قاسم”

“قاسم” در 6 ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم 173 ریال زیان محقق کرده بود که در 6 ماهه امسال این رقم را یک درصد افزایش داده است. این شرکت در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 51 ریال سود پوشش داد.
از دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان شهریور
عملکرد 6 ماهه “قاسم”

label, , , , , , , , , , ,

About the author