گزارش عملکرد 6 ماهه “خمحور”

گزارش عملکرد 6 ماهه “خمحور”
“خمحور ” در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 227 ریال زیان محقق کرد.

گزارش عملکرد 6 ماهه “خمحور”

“خمحور ” در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 227 ریال زیان محقق کرد.
گزارش عملکرد 6 ماهه “خمحور”

label, , , , , , , , , , ,

About the author