افزایش یک هزار و 488 میلیارد ریالی ارزش بازار “خگستر”

افزایش یک هزار و 488 میلیارد ریالی ارزش بازار “خگستر”
ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل یک هزار و 488 میلیارد و 147 میلیون ریال افزایش یافت.

افزایش یک هزار و 488 میلیارد ریالی ارزش بازار “خگستر”

ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل یک هزار و 488 میلیارد و 147 میلیون ریال افزایش یافت.
افزایش یک هزار و 488 میلیارد ریالی ارزش بازار “خگستر”

اخبار

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author