پوشش 33 درصدی پیش بینی های “خنصیر” طی سه ماه

پوشش 33 درصدی پیش بینی های “خنصیر” طی سه ماه
شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 64 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و معادل 33 درصد از پیش بینی هایش محقق شد که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 64 درصد کاهش نشان میدهد.

پوشش 33 درصدی پیش بینی های “خنصیر” طی سه ماه

شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 64 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و معادل 33 درصد از پیش بینی هایش محقق شد که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 64 درصد کاهش نشان میدهد.
پوشش 33 درصدی پیش بینی های “خنصیر” طی سه ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author