تعدیل مثبت 31 درصدی “دعبید”

تعدیل مثبت 31 درصدی “دعبید”
داروسازی دکتر عبیدی سود خالص را برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 97 ، 973 میلیارد و 480 میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داد.

تعدیل مثبت 31 درصدی “دعبید”

داروسازی دکتر عبیدی سود خالص را برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 97 ، 973 میلیارد و 480 میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داد.
تعدیل مثبت 31 درصدی “دعبید”

label, , , , , , , , , , ,

About the author