“گکوثر” 31 درصد سود را افزایش داد

“گکوثر” 31 درصد سود را افزایش داد
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سود خالص هر سهم را در 6 ماه منتهی به پایان شهریور ماه 96 ، 639 ریال اعلام کرده است. این شرکت در 6 ماه منتهی به پایان شهریور 95 برای هر سهم 489 ریال سود محقق کرده بود.

“گکوثر” 31 درصد سود را افزایش داد

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سود خالص هر سهم را در 6 ماه منتهی به پایان شهریور ماه 96 ، 639 ریال اعلام کرده است. این شرکت در 6 ماه منتهی به پایان شهریور 95 برای هر سهم 489 ریال سود محقق کرده بود.
“گکوثر” 31 درصد سود را افزایش داد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author