“کفرا” 298 ریال سود محقق کرد

“کفرا” 298 ریال سود محقق کرد
کفرا در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 106 درصد سود را افزایش داد.

“کفرا” 298 ریال سود محقق کرد

کفرا در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 106 درصد سود را افزایش داد.
“کفرا” 298 ریال سود محقق کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author