27 درصد معاملات نرمال در اختیار برخط

27 درصد معاملات نرمال در اختیار برخط
آمارهای منتشره اداره آمار و اطلاعات بازار در 12 ماهه سال 1394 نشان می‌دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال 27 درصد بوده است.

27 درصد معاملات نرمال در اختیار برخط

آمارهای منتشره اداره آمار و اطلاعات بازار در 12 ماهه سال 1394 نشان می‌دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال 27 درصد بوده است.
27 درصد معاملات نرمال در اختیار برخط

وبلاگ اطلاعات

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author