آمار تولید و فروش “فولاژ” در آبان ماه

آمار تولید و فروش “فولاژ” در آبان ماه
آلیاژی با تولید 27 هزار و 561 تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات “فولاژ” در یک ماهه آبان ماه داشت.

آمار تولید و فروش “فولاژ” در آبان ماه

آلیاژی با تولید 27 هزار و 561 تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات “فولاژ” در یک ماهه آبان ماه داشت.
آمار تولید و فروش “فولاژ” در آبان ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author