نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وآتی”

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وآتی”
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه گذاری آتیه دماوند) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام بورسی مبلغ 20 میلیارد 232 میلیون ریال سود کسب کرد.

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وآتی”

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه گذاری آتیه دماوند) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام بورسی مبلغ 20 میلیارد 232 میلیون ریال سود کسب کرد.
نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وآتی”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author