کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات از کانال “نامک”

کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات از کانال “نامک”
مهمترین دستاورد این سامانه رفع دغدغه کارگزاران است که تمام جزییات مشتری در حوزه اعتبارات و معاملات آنها در سایر کارگزاری ها را کاملاً مشخص و تعیین می کند و این موضوع اقدام مهمی در جهت کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات است.

کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات از کانال “نامک”

مهمترین دستاورد این سامانه رفع دغدغه کارگزاران است که تمام جزییات مشتری در حوزه اعتبارات و معاملات آنها در سایر کارگزاری ها را کاملاً مشخص و تعیین می کند و این موضوع اقدام مهمی در جهت کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات است.
کاهش ریسک اعتباری شبکه معاملات از کانال “نامک”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author