“قمرو” با تعدیل مثبت آمد

“قمرو” با تعدیل مثبت آمد
شرکت قند مرودشت در دوره 6 ماهه منتهی به 30 دی 96 مبلغ 191 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش داشت.

“قمرو” با تعدیل مثبت آمد

شرکت قند مرودشت در دوره 6 ماهه منتهی به 30 دی 96 مبلغ 191 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش داشت.
“قمرو” با تعدیل مثبت آمد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author