متانول در صدر تولیدات “شخارک”

متانول در صدر تولیدات “شخارک”
شرکت پتروشیمی خارک از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه یک میلیون و 95 هزار و 467 تن انواع محصول تولید کرد که متانول با تولید 614 هزار و 546 تن بیشترین حجم تولید را در این 11 ماهه داشته است.

متانول در صدر تولیدات “شخارک”

شرکت پتروشیمی خارک از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه یک میلیون و 95 هزار و 467 تن انواع محصول تولید کرد که متانول با تولید 614 هزار و 546 تن بیشترین حجم تولید را در این 11 ماهه داشته است.
متانول در صدر تولیدات “شخارک”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author